Warunki biznesowe - www.rainbowcrystal.eu

Rainbow crystal s.r.o.
we love the beauty of crystal glass
rainbowcrystal log
SK  EN  DE  FR  ES  IT
HU  
Przejdź do treści
Warunki biznesowe
1. Postanowienia ogólne
Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki stron wynikające z umów kupna zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym, których przedmiotem jest sprzedaż i zakup produktów oferowanych w sklepie internetowym Rainbow crystal sro. Zakupów w sklepie internetowym www.rainbowcrystal.eu mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne bez ograniczeń, pod warunkiem przestrzegania poniższych warunków ogólnych (zwanych dalej OWU). Wysyłając zamówienie na towar, klient zgadza się z niniejszymi OWU.

Operator:
Tęczowy kryształ sro
Tolstého 468/3
068 01 Medzilaborce
ID: 36 507 032
NIP: SK2022021925

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Preszowie, Sekcja: Sro, Numer akt: 166366 / P
Organ nadzorczy Inspektorat SOI dla Regionu Bratysławskiego Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratysława 27, Dział Nadzoru Tel. nr: 02/58272 172; 02/58272 104 nr faksu: 02/58272 170
Kupujący: osoba fizyczna lub prawna, która poprzez swoje zamówienie nawiązała stosunki handlowe ze sprzedającym.
Towar: Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego rainbowcrystal.eu lub towary wykonane według specjalnych wymagań kupującego specjalnie zamówione na podstawie specyfikacji kupującego.

2. Zamówienie i zawarcie umowy
Umowa kupna to umowa zawarta na odległość na podstawie elektronicznego zamówienia kupującego. W przypadku, gdy sprzedający i kupujący zawrą pisemną umowę kupna, w której uzgadniają warunki inne niż OWH, postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami ogólnymi. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest prawdziwe i kompletne wypełnienie następujących niezbędnych danych: dane kontaktowe kupującego - imię i nazwisko, nazwa, firma i siedziba, miejsce prowadzenia działalności lub zamieszkania kupującego; NIP, NIP oraz NIP nabywcy, jeżeli jest zarejestrowany jako podatnik VAT; telefon i e-mail, kod towaru, który jednoznacznie identyfikuje przedmiot zamówienia (oznaczenie numeryczne towaru według rodzaju, podane w cenniku e-commerce) oraz cenę towaru, żądaną ilość towaru, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy i adres dostawy. Otrzymane zamówienie elektroniczne traktowane jest jako propozycja zawarcia umowy kupna. Na podstawie prawidłowo wypełnionego zamówienia kupującego, sprzedawca je zweryfikuje. Weryfikując zamówienie, sprzedający potwierdza telefonicznie lub w inny sposób kupującemu rodzaj, cenę i ilość towaru, który zobowiązuje się dostarczyć kupującemu. Po weryfikacji zamówienie uważa się za wiążące pomiędzy kontrahentami.

3. Warunki płatności
Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę zakupu, w tym koszt dostawy towaru za pośrednictwem metod płatności oferowanych w zamówieniu: płatność gotówką przy odbiorze osobistym, za pobraniem w miejscu dostawy, kartą płatniczą online lub przelewem bezgotówkowym na konto sprzedawcy. Cena towaru ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar po cenie obowiązującej w chwili zamawiania towaru. Obniżone ceny towarów są wyraźnie oznaczone symbolem „promocja” lub „wyprzedaż”. Obowiązywanie cen preferencyjnych trwa do wyczerpania zapasów lub przez okres wskazany w cenie preferencyjnej.

4. Warunki dostawy
Zamówiony towar zostanie wysłany do kupującego w wybrany przez siebie sposób (pocztą, kurierem lub osobiście). Sprzedający dostarczy kupującemu towar w możliwie najkrótszym czasie, zwykle w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane terminy dostaw są orientacyjne. Jeżeli sprzedający nie jest w stanie dostarczyć kupującemu całego zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, jak najszybciej poinformuje kupującego o przewidywanym terminie dostawy zamówionego towaru lub zaproponuje dostawę towaru alternatywnego. Za dostawę zamówionego towaru sprzedawca nalicza koszty transportu w wysokości zależnej od wybranego środka transportu według aktualnych cenników przewoźników. Sprzedający nie pobiera również opłat za przesyłkę przy odbiorze osobistym. Zobowiązanie sprzedającego do dostarczenia zamówionego towaru realizowane jest poprzez wydanie go kupującemu w umówionym miejscu wykonania lub w momencie przekazania do przewozu przewoźnikowi (usługa transportowa) do miejsca przeznaczenia.

5. Anulowanie zamówienia przez sprzedawcę
Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części, jeśli towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostawcy towaru uległa znacznej zmianie i nie zgadza się z kupującym na wymianę. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, odpowiednia kwota zostanie zwrócona na jego konto w ciągu 14 dni kalendarzowych.

6. Anulowanie zamówienia przez kupującego
Kupujący ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny w każdym czasie przed jego wiążącym potwierdzeniem. Po wiążącym potwierdzeniu zamówienia tylko wtedy, gdy sprzedający nie spełnia uzgodnionych warunków dostawy. Jeżeli sprzedaż towaru odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego, kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący, który ma obowiązek zapewnić dostawę nieuszkodzonego i nienoszonego towaru na adres firmy. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy – konsumentowi, jeżeli zakupiony towar został odebrany osobiście w firmowym punkcie sprzedaży, jeżeli towar jest „na zamówienie” lub towar został zamówiony na podstawie specjalnego zamówienie. W przypadku spełnienia warunków zwrotu towaru, kupujący otrzyma zwrot pełnej kwoty zapłaconej za towar w ciągu 3 dni roboczych od dnia odstąpienia. Cena za dostawę towaru nie jest uwzględniona w zwracanej kwocie. Nie później niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie wpłaty kupującego zostaną zwrócone na jego konto bankowe. Sprzedawca nie przyjmuje zwracanego towaru za pobraniem. W przypadku zwrotu towaru kupujący jest zobowiązany do wysłania towaru w formie przesyłki zwykłej lub handlowej pocztą lub firmą spedycyjną.

7. Gwarancja, reklamacje, zwrot lub wymiana towaru
Okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Jeśli dokument jest wydawany firmie lub. Zgodnie z Kodeksem Handlowym numer identyfikacyjny gwarancji wynosi 1 rok (12 miesięcy). Tylko towary zakupione od sprzedawcy mogą być reklamowane. W celu złożenia reklamacji na towar kupujący zobowiązany jest przesłać sprzedającemu podpisane żądanie reklamacji zawierające opis wady wraz z wadliwym towarem. Warunkiem uznania reklamacji jest przesłanie zaświadczenia gwarancyjnego oraz kopii dokumentu podatkowego, na podstawie którego towar został nabyty. Reklamowany towar musi być kompletny, z akcesoriami, w oryginalnym opakowaniu. Rozpatrzenie reklamacji w okresie gwarancyjnym jest bezpłatne.

8. Ochrona danych osobowych
Kupujący podczas rejestracji podaje dane niezbędne do jego identyfikacji w sklepie elektronicznym, co pozwala na przeniesienie niezbędnych operacji księgowych, w celu sporządzenia dokumentu podatkowego. Sprzedawca zobowiązuje się do traktowania i dysponowania danymi osobowymi kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gromadząc je wyłącznie w powyższym celu oraz w celu ulepszania swoich usług. Korzystając ze sklepu internetowego kupujący wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji o nim i jego zakupach na warunkach określonych powyżej.

9. Postanowienia końcowe
Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa i obowiązki między Sprzedającym a Kupującym są regulowane przez odpowiednie przepisy prawne Republiki Słowackiej oprócz niniejszych ogólnych warunków. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Handlowego oraz Ustawy o Ochronie Konsumentów.
Wróć do spisu treści